Arrangører


 

For å bygge vellykkede bedrifter, for å utvikle moderne lokalsamfunn og for å gi fremtidsrettet utdanning må kunnskap være i sentrum.

I Halden og Østfold er vi mange ulike aktører som mener det er viktig at fremtidens arbeidstakere må vite hvilke muligheter som finnes innen arbeidsplassene i vårt lokalsamfunn. Samtidig må de vite hvilken kompetanse som skal til for å ta del i alle de spennende mulighetene. Derfor samarbeider vi om å sette kunnskap i sentrum.

Halden kommune jobber for et bærekraftig og fremtidsrettet næringsliv i Halden og omegn. De vil øke
antallet haldensere som gjennomfører et fullstendig utdanningsløp, øke sysselsettingsgraden i
kommunen fra 67% i 2017 og øke antallet innbyggere med høyere utdanning. Gjennom dette har de
som langsiktig mål å redusere barnefattigdom og ruste Halden-samfunnet for fremtiden.

Halden Næringsråd arbeider for å tiltrekke virksomheter og mennesker til Østfold. Samtidig har de
fokus på å skape bærekraftig vekst i bedriftene og flere vekstkraftige nyetableringer. For å lykkes med
dette fordres det at det er tilgang på relevant kompetanse i arbeidsmarkedet. Parallelt vil de skape
engasjement, entusiasme og legge tilrette for samarbeid på tvers i næringslivet. Halden Næringsråd
ønsker at de unge skal utfordre næringslivet og lære om bedriftene

Østfold fylkeskommune jobber for at flere skal ta den best tilpassede utdanningen for individet og
samfunnet, gjennomfører denne og alle som ønsker det skal få lærlingplass og tilslutt arbeid.

Halden videregående skole ønsker å øke antall haldensere som gjennomfører et fullstendig
utdanningsløp, gi elevene relevant og tilpasset utdanning for individet, framtiden og samfunnet.

NAV samarbeider med kommune og stat om å finne gode løsninger for brukerne. Hovedmålene til
NAV er å få flere ut i arbeid og aktivitet, et velfungerende arbeidsmarked.

Ungt Entreprenørskap er en ideell, landsomfattende organisasjon som i samspill med
utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet,
skaperglede og tro på seg selv. Ungt Entrepenørskap og Halden kommune har skrevet en
samarbeidskontrakt.

Fagskolen i Østfold tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning som ligger på nivå over videregående opplæring. Våre utdanninger er korte og yrkesrettede som bygger på fag-/svennebrev, autorisasjon eller minst fem års relevant praksis. I dag tilbyr vi utdanning innenfor tekniske fag og helse- og oppvekstfag. Fagskolen i Østfold har i dag 40 engasjerte ansatte og i underkant av 500 studenter.

På arbeidsplasser der det finnes LO-medlemmer, er det noen som tar seg av det faglige arbeidet og som er de organisertes talerør overfor arbeidsgiverne. Det er de lokale tillitsvalgte, om lag 60 000. Alle LO-organiserte har rett til å velge sine egne tillitsvalgte og rett til å stille til valg. Fagbevegelsen i Norge er demokratisk oppbygd, med frie valg på alle plan og i alle ledd.

En rekke fagforbund er tilsluttet LO. De varierer i medlemstall fra under tusen til over 300 000 medlemmer. I de siste årene er det flere forbund som har slått seg sammen for å få større slagkraft og yte bedre service for medlemmene.

LO Halden har kontorer i administrasjonsbygget til Norske Skog Saugbrugs (Tistedalsgata 9-11), og har et styre på 11 personer og 2 vara representanter.

Med støtte fra:

AOF, Kunnskap i sentrum

Halden Ungdomsråd