Arrangører


 

For å bygge vellykkede bedrifter, for å utvikle moderne lokalsamfunn og for å gi fremtidsrettet utdanning må kunnskap være i sentrum.

I Halden og Østfold er vi mange ulike aktører som mener det er viktig at fremtidens arbeidstakere må vite hvilke muligheter som finnes innen arbeidsplassene i vårt lokalsamfunn. Samtidig må de vite hvilken kompetanse som skal til for å ta del i alle de spennende mulighetene. Derfor samarbeider vi om å sette kunnskap i sentrum.

Halden kommune jobber for et bærekraftig og fremtidsrettet næringsliv i Halden og omegn. De vil øke
antallet haldensere som gjennomfører et fullstendig utdanningsløp, øke sysselsettingsgraden i
kommunen fra 67% i 2017 og øke antallet innbyggere med høyere utdanning. Gjennom dette har de
som langsiktig mål å redusere barnefattigdom og ruste Halden-samfunnet for fremtiden.

Halden Næringsråd arbeider for å tiltrekke virksomheter og mennesker til Østfold. Samtidig har de
fokus på å skape bærekraftig vekst i bedriftene og flere vekstkraftige nyetableringer. For å lykkes med
dette fordres det at det er tilgang på relevant kompetanse i arbeidsmarkedet. Parallelt vil de skape
engasjement, entusiasme og legge tilrette for samarbeid på tvers i næringslivet. Halden Næringsråd
ønsker at de unge skal utfordre næringslivet og lære om bedriftene

Østfold fylkeskommune jobber for at flere skal ta den best tilpassede utdanningen for individet og
samfunnet, gjennomfører denne og alle som ønsker det skal få lærlingplass og tilslutt arbeid.

Halden videregående skole ønsker å øke antall haldensere som gjennomfører et fullstendig
utdanningsløp, gi elevene relevant og tilpasset utdanning for individet, framtiden og samfunnet.

NAV samarbeider med kommune og stat om å finne gode løsninger for brukerne. Hovedmålene til
NAV er å få flere ut i arbeid og aktivitet, et velfungerende arbeidsmarked.

Ungt Entreprenørskap er en ideell, landsomfattende organisasjon som i samspill med
utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet,
skaperglede og tro på seg selv. Ungt Entrepenørskap og Halden kommune har skrevet en
samarbeidskontrakt.

Med støtte fra:

LO, Halden, Kunnskap i sentrum
AOF, Kunnskap i sentrum

Halden Ungdomsråd